Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Asiantuntija-apu

Asiantuntija-apu

Ongelmia opetushenkilöstön kanssa? Arvosana myöhässä? Onko oikeuksiasi opiskelijana
rikottu?

Mikäli et ole löytänyt haluamaasi apua tai tietoa Asiantuntija-avun digiosuudesta tai kyse on häirinnästä, voit täyttää Asiantuntija-apu–lomakkeemme. Kuvaile lomakkeella ongelmasi selvästi ja konkreettisesti. Lomakkeelta tiedot välittyvät asiantuntijoillemme, jonka jälkeen he ottavat sinuun yhteyttä ja auttavat tilanteen/ongelman ratkaisemisessa. On suositeltavaa, että jätät asiantuntijalle omat yhteystietosi. Yhteystietoja käytetään ainoastaan tilanteessa, jossa tapauksen käsittely vaatii lisäkysymyksiä yhteydenoton tehneeltä henkilöltä.

Asiantuntija-apu–lomakkeen kautta voit pyytää apua esimerkiksi näistä opintoihin liittyvissä asioissa:

 • Opetuksen laatu
 • Kurssiarviointi
 • Ristiriitatilanne henkilöstön kanssa
 • Työharjoittelu
 • Opintojen kuormittavuus
 • Läsnäolo ja poissaolo
 • Opetusteknologia

Kaikki annettu palaute on luottamuksellista, eikä nimeä tai muita tunnistetietoja luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Asiantuntija-apu DIGI

Opinnot ja opiskelu

Erityisopettajat

Haaga-Heliassa toimii kolme erityisopettajaa, jotka auttavat ja ohjaavat oppimisen haasteissa. Erityisopettajat tekevät myös tarvittavat lukitestaukset. Lisätietoa eristyisopettajien palveluista ja heidän yhteystiedot löydät Pepistä.

Erilaisten oppijoiden liitto
Erilaisten oppijoiden liitosta voit saada mm. vertaistukea sekä puhelin- ja nettineuvontaa oppimisvaikeuksiin. Helsingin ja Uudenmaan alueella toimii Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO), joka järjestää lisäksi esimerkiksi ohjausta ja harrastetoimintaa. Tutustu erilaisten oppijoiden liittoon ja sen tarjoamiin palveluihin täällä.

Opintojen ohjaus Haaga-Heliassa

Haaga-Heliassa opintojen ohjaukselle on määritelty periaatteet, joilla pyritään varmistamaan opintopolun sujuvuus ja mielekkyys, sekä määräajassa valmistuminen. Periaatteita ovat esimerkiksi opiskelijalähtöisyys ja henkilökohtaisuus, vertaisuus ja ohjauspalveluiden tasapuolinen saatavuus. Opinto-ohjaajien yhteystiedot ja lisätietoa ohjauksesta löydät Pepistä.

Koulutuksen laatu

Laatuportaali
Laatuportaalista löydät kuvauksen siitä, miten Haaga-Helia toimii. Portaali kätkee taakseen esimerkiksi opiskelijakyselyiden tulokset sekä erinäisiä virallisia asiakirjoja. Laatuportaalin pääset täältä!

Palautejärjestelmät
Tehokas keino vaikuttaa opiskelijan arkeen on antaa opintopalautetta sekä vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Tulokset raportoidaan erinäisille tahoille ja niiden pohjalta tehdään aina toimenpiteitä. Voit lukea lisää kyselyistä ja niiden tuloksista Laatuportaalista.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet opinnoissa

Opiskelijoiden arkea Haaga-Heliassa ohjaa muun muassa lait ja Haaga-Helian sisäiset dokumentit. Näistä merkittävimpinä ovat ammattikorkeakoululaki ja -asetus sekä tutkintosääntö. Haaga-Heliassa noudatettavista normeista ja tutkintosäännöstä voit lukea lisää täältä.

 

● Opinto-oikeus

Tavoiteaika tutkintosi suorittamiseen on tutkinnosta riippuen 3 ½ – 4 vuotta, ylemmässä amk-tutkinnossa kaksi vuotta. Enimmäisaika tutkinnon suorittamiseen on tavoiteaika ja yksi lisävuosi. Jos et saa tutkintoasi valmiiksi tässä ajassa, voi koulutusohjelmastasi vastaava henkilö myöntää opinto-oikeuteesi lisäaikaa hakemuksesta. Hakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa. Lue lisää opinto-oikeudesta ja opintojen kestosta tutkintosäännöstä.

● Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Lukuvuosi-ilmoittautumisesta määrää tutkintosääntö. Lukuvuodelle tulee ilmoittautua Pepistä löytyvien aikataulujen mukaan. Jos et ilmoittaudu ajoissa, menetät opiskeluoikeutesi. Opiskeluoikeuden palauttamista voi hakea koulutusohjelmasta vastaavalta henkilöltä, jos sinulla on vielä opiskeluoikeutta jäljellä. Palauttamishakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa.
Lue lisää

● Opetussuunnitelmat ja kurssien sisällöt

Noudatat sitä opetussuunnitelmaa joka on voimassa silloin, kun aloitat opiskelun. Opetussuunnitelmat ovat voimassa vähintään tutkinnon suoritusajan (3 ½ – 4 vuotta) ja sen jälkeen siirryt noudattamaan uusinta opetussuunnitelmaa. Kollegio hyväksyy opetussuunnitelmat, kun taas koulutusohjelmajohtaja vastaa opintojaksojen muutoksista ja toteutusmuodoista. Opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta.

● HOPS

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on työkalu, jolla suunnittelet omat opintosi. HOPS tehdään opetus- ja ajoitussuunnitelman pohjalta, ja sinun tulee hyväksyttää se omalla opinto-ohjaajalla. Sinut hyväksytään ensivalinnassa kurssille vain silloin, kun toteutus löytyy HOPSista. Voit hyväksyttää HOPSin kerran lukukaudessa. Ohjeita HOPSin tekemiseen ja hyväksyttämiseen voit lukea Pepistä.

● AHOT ja opinnollistaminen

AHOT
AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on keino hyväksilukea tutkintoon osaamista, jonka olet hankkinut esimerkiksi työelämästä, vapaaehtoistoiminnasta tai aiemmista korkeakouluopinnoista. Osaamisesi voit osoittaa näytöllä, jonka toteutustavan päättää hyväksiluettavan opintojakson vastuuopettaja. Näyttöjen organisointi vaihtelee koulutusohjelman ja yksikön mukaan, voit tarkistaa oman ohjelmasi tavat täältä.

Work&Study
Work&Study mahdollistaa sen, että voit opinnollistaa opintojesi aikaiset työt, jos ne vastaavat opintojesi osaamistavoitteita. Yhdistät siis tekemäsi työn aiheeseen liittyvään tietoperustaan! Tehty työ voi esimerkiksi palkkatyötä, yrittäjyyttä tai vapaaehtoistoimintaa. Lue lisää Work&Studystä Pepistä

Yhteiskunnallinen toiminta -opintokokonaisuus
Lue lisää täältä

● Ilmoittautuminen opintojaksoille

Opintojaksoille ilmoittaudutaan kahdessa vaiheessa, ensivalinnassa ja jälkivalinnassa. Ilmoittautumisten aikataulut löydät täältä.

Jos ensivalinnassa opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin paikkoja on, tehdään valinnat tutkintosäännön mukaan.

Tutkintosäännön mukaan pakollisille ja vaihtoehtoisille opintojaksoille hyväksytään ne, joiden hyväksytystä HOPSista opintojakso löytyy. Vapaastivalittavien opintojaksojen kohdalla etusijalla ovat ne, joilla opintojakso on HOPSissa. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin opintojaksolla paikkoja, täytetään paikat suoritettujen opintopisteiden määrän mukaan.

Jälkivalinnassa opintojaksoille opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Muista siis hyväksyttää HOPSisi opinto-ohjaajalla! (Linkitys HOPSiin) Lisätietoa opintojaksoille ilmoittautumisesta voit lukea Pepistä!

● Exam-järjestelmä

Haaga-Heliassa voit tehdä tenttejä sähköisessä Exam-järjestelmässä. Exam-tenttitiloja löytyy Pasilasta, Haagasta, Malmilta ja Porvoosta. Tenttejä valvotaan videolla, ja ilmoittautuminen tehdään vähintään 30 vuorokautta ennen tenttiä. Lisää Examista voit lukea Pepistä.

● Arvosana myöhässä

Haaga-Helian tutkintosäännön mukaan opintojaksot tulee arvioida kolmen viikon sisällä opintojakson loppumisesta, paitsi kevätlukukauden päättyessä kahden viikon kuluessa. Jos arvosanaa ei kuulu, kannattaa ensin olla itse yhteydessä opintojakson opettajaan. Voit aina myös ottaa yhteyttä Helgaan Asiantuntija-apu-lomakkeen kautta!

● Valittaminen arvosanasta

Jos et ole tyytyväinen saamaasi arvosteluun, voit pyytää siihen kirjallisesti tai suullisesti oikaisua arvioinnin tehneeltä opettajalta. Sinun tulee pyytää oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut arvioinnin tulokset ja miten arviointiperusteita on sinun kohdalla sovellettu. Jos olet opettajan antamaan päätökseen tyytymätön, voit 14 päivän kuluessa hakea siihen oikaisua tutkintolautakunnalta. Tutkintolautakunnalle oikaisupyyntö tehdään kirjallisena ja se toimitetaan omalle koulutusohjelmajohtajalle.

● Uusiminen

Voit uusia hyväksytyn tai hylätyn arvosanan kahdesti joko opintojakson alussa ilmoitetuilla yleisinä uusintatenttipäivinä tai muilla järjestelyillä, kuten Exam-tenttijärjestelmässä. Uusintatenttipäivät ovat kampuskohtaisia. Arvosanoista paras jää voimaan, eikä valmistumisen jälkeen arvosanoja ole enää mahdollista korottaa. Lisää tenttien uusimisesta voit lukea Pepistä!

● Harjoittelut

Jokaiseen amk-tutkintoon kuuluu osana työharjoittelu, jonka suorittaessa pääset oppimaan työelämätaitoja ja soveltamaan oppimaasi. Lisää tietoa harjoitteluista voit lukea Pepistä.

● Opinnäytetyö

ONT-prosessi
Jokainen tutkinto-opiskelija tekee opintojensa aikana 15 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön. Opinnäytetyöprosessi on jaettu kolmeen osaan, joista jokainen on viiden opintopisteen laajuinen. Prosessiin ilmoittaudutaan ainoastaan Kontossa. Prosessin alkaessa saat itsellesi nimetyn ohjaajan. Tarkemmat ohjeet ja kuvauksen ONT-prosessista voit lukea Pepistä.

Valittaminen opinnäytetyön arvosanasta
Jos olet tyytymätön saamaasi arviointiin, on sinun mahdollista pyytää opinnäytetyön ohjaajalta arvioinnin tarkastamista 14 vuorokauden kuluessa arvioinnin saamisesta. Jos et ole tyytyväinen ohjaajan tarkastukseen, voit pyytää kolmatta tarkastusta joko ohjaajaltasi, koordinaattorilta tai koulutusohjelmajohtajalta. Tässä tilanteessa koordinaattori nimeää opinnäytetyölle kolmannen tarkastajan, joka tarkastaa työn itsenäisesti. Jos olet edelleen tyytymätön arviointiin, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa. Oikaisupyynnöt tutkintolautakunnalle toimitetaan koulutusohjelmajohtajalle.

● Vilppi ja plagiointi

Kaikki vilpillinen menettely sekä plagiointi on kiellettyä tenteissä, oppimistehtävissä ja opinnäytetöissä. Jos syyllistyt vilppiin tai plagiointiin, suoritus hylätään ja opintojakso keskeytetään.Tästä tehdään kirjaus myös opiskelijarekisteriin.

● Avoin AMK ja polkuopinnot

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit täydentää osaamistasi tai pyrkiä tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta kautta. Lue lisää avoimesta väylästä ja opintotarjonnasta Haaga-Helian sivuilta.

● Opiskelijayrittäjyys

StartUp School
StartUp School on kaikkia yrittäjyydestä kiinnostuneita ja jo yrittäjinä toimivina Haaga-Helian opiskelijoita varten ja se toimii kaikilla Haaga-Helian kampuksilla. Lähteäksesi mukaan et tarvitse aiempaa kokemusta yrittäjyydestä, alkuun pääsee helposti esimerkiksi StartUp Schoolin infotilaisuudessa. StartUp Schoolin sivuilta löydät lisätietoa mm. aikatauluista ja toiminnasta.

XES Helsinki
XES Helsinki is a lively community of entrepreneurially minded people. They organise weekly events on a vast variety of topics in distance mode or in Pasila campus. XES was founded in 2018 but it has already established a stable place within the school. With some events they also work together with Haaga-Helia StartUp School and you can even include their events and/or workshops to certain courses of the StartUp School. To learn more go to xeshelsinki.com.

● Koulutusohjelman vaihtaminen ja siirtohaku

Jos haluat vaihtaa koulutusohjelmaa ilman että tutkintonimikkeesi (esimerkiksi tradenomi tai restonomi) ei muutu, olet koulutusohjelman vaihtaja. Voit esittää perustellun hakemuksen koulutusohjelmajohtajalle tai tutkinnosta vastaavalle henkilölle. Vaihto voi onnistua jos koulutusohjelmassa on vapaita paikkoja. Lisää koulutusohjelman vaihdosta voit lukea täältä.

Jos taas haluat vaihtaa sellaiseen koulutusohjelmaan, jossa tutkintonimikkeesi muuttuu, puhutaan siirtohausta. Opintoja tulee olla takana vähintään yksi lukukausi, ja koulutusohjelmassa tulee olla vapaita paikkoja. Valintaperusteet ja siirtokohteet löytyvät Opintopolusta. Lisää siirtohausta voit lukea täältä.

● Valmistuminen

Tutkinnon suorittamista ja valmistumista varten sinun tulee suorittaa opetussuunnitelman mukaiset opinnot ja kypsyysnäyte. Jotta voit tehdä tutkintotodistushakemuksen, tulee sinun ensin vastata AVOP-kyselyyn. Tämän jälkeen sinut ohjataan suoraan E-lomakkeelle, jolla voit hakea tutkintotodistusta. Voit valita valmistuvasi joko juhlatilaisuudessa tai sellaisen ulkopuolella. Lisää valmistumisesta voit lukea Pepistä.

● Lomakkeet ja todistukset

Saatat tarvita opintojesi aikana erilaisia lomakkeita, esimerkiksi valmistumista varten. Löydät lomakkeet kootusti täältä.

Jos kaipaat esimerkiksi virallista opintosuoritusotetta, voit tilata sen opintopalveluista sähköisesti Pepin kautta.

● Haaga-Helian tietojärjestelmäpalvelut

Haaga-Helia tarjoaa opiskelijoilleen laajat tietojärjestelmäpalvelut! Voit esimerkisi ladata omalle koneelle SPSS-ohjelmiston tai etäkäyttää virtuaalityöpöytää VDI-yhteydellä. Haaga-Helian tietojärjestelmäpalveluiden ohjeet ja mm. HelpDeskin yhteystiedot löydät Pepistä.

● CampusOnline

Tiesitkö, että voit suorittaa opintoja myös CampusOnline.fi:n kautta? CampusOnline.fi tarjoaa yhdessä paikassa 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot, ja voit suorittaa niitä maksuttomasti sekä sisällyttää ne omaan tutkintoon. Kaikki CampusOnline.fi:n opinnot suoritetaan täysin verkossa! Pepin ohjeet löydät täältä ja CampusOnline.fi:n omat sivut täältä.

● 3AMK-opinnot

3AMK on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma, joka muun muassa mahdollistaa opiskelijoille sen, että voit valita opintoja myös kahdesta muusta korkeakoulusta. Opetustarjonnan löydät täältä.

● Opiskelijan oikeusturva

Opiskelijan tietosuoja
Haaga-Helian eri tietosuojaan liittyvät dokumentit löydät täältä.

Tekijänoikeudet
Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeus syntyy aina teoksen tekijälle, eli siis lähtökohtaisesti myös opiskelijalle hänen tekemästään työstä. Lisää tietoa tekijänoikeuksista korkeakoulussa voit saada esimerkiksi Kopioston Kopiraittilasta.

Hyvinvointi ja terveys

Terveyspalvelut / opiskelijaterveydenhuolto

● YTHS

YTHS:n tehtävä on tarjota terveydenhuoltolain mukaiset opiskeluterveyden palvelut perustutkintoa suorittaville korkeakouluopiskelijoille. Ajanvarauksesta saat lisätietoa täältä.
Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluu esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia:

 • oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
 • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
 • terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti
 • terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • seksuaaliterveyden edistäminen
 • suun terveydenhuolto
 • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen
● Helsinki ja hyvinvointialueet

Opiskelijoilla on oikeus käyttää myös kotipaikan terveyspalveluita. Lue lisää oman alueen terveydenhuollon nettisivuilta:

● Haaga-Helian hyvinvointipalvelut

Korkeakoulupapit
Korkeakoulupappi on käytettävissäsi, jos haluat keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa elämään liittyvästä asiasta. Ilosta, ikävästä, murheesta ja mukavasta, tavallisesta arjesta tai mistä tahansa mielessä olevasta voi puhua papin kanssa. Keskustelu on luottamuksellista ja korkeakoulupappia sitoo vaitiolovelvollisuus. Periaatteena on jokaisen oman hengellisen tai maailmankatsomuksellisen vakaumuksen ja mielipiteen kunnioittaminen. Löydät korkeakoulupappien yhteystiedot täältä.

Opintopsykologit
Haaga-Helian ennaltaehkäisevien palveluiden tavoitteena on tukea opintojen sujumista, opiskelijan hyvinvointia ja psyykkistä jaksamista. Opintopsykologin vastaanotolla tutkitaan ja jäsennellään opiskelijan tilannetta sekä haetaan uusia näkökulmia. Palvelu on ennaltaehkäisevää ja se on tarkoitettu kaikkien Haaga-Helian kampusten tutkinto-opiskelijoille, joilla on suoraan opiskelukykyyn liittyviä haasteita. Esimerkiksi motivaation, opiskelutaitojen, stressin tai ajanhallinnan pulmia. Voit olla yhteydessä myös, jos sinulla on välillisesti opiskelukykyyn vaikuttavia haasteita, kuten kuormittava elämäntilanne tai lieviä jaksamisen haasteita, jotka ilmenevät ensimmäistä kertaa elämässä. Opintopsykologien yhteystiedot löydät täältä.

Opintovalmentajat
Opintovalmennus on tarkoitettu Haaga-Helian opiskelijoille, joiden opintojen imu on alkanut heikentyä. Opintovalmentaja tarjoaa ohjausta ja tukea opintojen edistämiseen ja opinnoissa jaksamiseen. Valmennuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi opintojen ja arjen aikatauluttamista, kartoittaa omia vahvuuksia ja kehittää omia opiskelutekniikoita tai käydä läpi opintojen herättämiä tunteita. Opintovalmennus on luottamuksellista, lyhytaikaista ja tapaamiset räätälöidään aina opiskelijan kanssa yksilöllisesti. Opintovalmentajien yhteystiedot löydät täältä.

● Mielenterveyspalvelut

Haaga-Helian ennaltaehkäisevät palvelut
Haaga-Heliassa voit saada apua mielenterveyteen korkeakoulupapin ja opintopsykologin kautta. Näistä löydät lisätietoa tämän sivun Haaga-Helian hyvinvointipalvelut kohdasta.

YTHS:n palvelut
YTHS tarjoaa opiskelijoille laajat mielenterveyden palvelut. Palvelutarjontaan kuuluu esimerkiksi lääkärin tekemä arvio tilanteesta ja hoitosuunnitelma, lyhytterapiat, erilaiset ryhmätoiminnat sekä jatkohoidon tarpeen selvittäminen ja sinne tarvittaessa ohjaaminen. Lisää tietoa palveluista ja ohjeet ajanvaraukseen löydät YTHS:n sivuilta https://www.yths.fi/

Helsingin ja hyvinvointialueiden palvelut
Opiskelijoilla on oikeus käyttää myös paikallisia ja alueen mielenterveyspalveluita. Jos sinulla on jo hoitokontakti muualla kun aloitat opiskelut, voit jatkaa hoitoa siellä myös opintojen aikana. Helsingin ja hyvinvointialueiden mielenterveyspalveluiden yhteystiedot:

Muut toimijat
Useat järjestöt tarjoavat myös apua, tukea ja ohjeita jaksamiseen. Alle on listattu muutama vinkki.

Nyyti ry
Nyyti ry on järjestö, joka on keskittynyt opiskelijoiden mielenterveyteen sekä opiskelukyvyn edistämiseen. Nyytillä on esimerkiksi podcasteja ja chat-keskusteluita opiskelijoihin ja jaksamiseen liittyvistä aiheista, sekä laaja materiaalipankki, josta löytyy esimerkiksi elämänhallintaan liittyviä materiaaleja.

Sekasin-chat
Sekasin-chat on 12-29 vuotiaille suunnattu chat-palvelu, jossa voit keskustella koulutettujen ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa luottamuksellisesti mieltä askarruttavista kysymyksistä. Sekasin-chattiin pääset täältä.

MIELI Suomen Mielenterveys ry
MIELI ry:n tehtävänä on edistää kaikkien mielenterveyttä ja ehkäistä ongelmia. MIELI ry ylläpitää esimerkiksi kriisipuhelinta (auki ympäri vuorokauden, puh. 09 2525 0111) sekä erilaisia vertaistukiryhmiä. Lisää MIELI ry:n toiminnasta täältä.

● Päihteet

Haaga-Helian päihdeohjelma
Haaga-Helian päihdeohjelman tavoitteena on esimerkiksi edistää opiskelukykyä ja ennaltaehkäistä päihdeongelmia. Ohjelma antaa myös keinoja opiskelijan päihdeongelmaan puuttumiseen sekä parantaa hoitoonohjausta. Päihdeohjelman löydät täältä. Haaga-Heliassa ei varsinaisesti ole omia päihdetyöntekijöitä, mutta voit olla yhteydessä opintopsykologiin tai psykiatriseen sairaanhoitajaan liittyen päihdeohjelmaan. Opiskelijoiden päihdehoidosta vastaa ensisijaisesti YTHS.

Opiskelijoiden päihdehoito
Opiskelijoiden päihdehoidosta vastaa ensisijaisesti opiskeluterveydenhuolto, eli YTHS. Apua voit saada myös esimerkiksi erilaisista vertaistukiryhmistä. Jos päihteiden käyttö mietityttää tai aiheuttaa huolta, lue lisää täältä.
Voit myös hakeutua alueen päihdepalveluiden pariin

SORA-lainsäädäntö
SORA-lainsäädäntöä (‘soveltamattomuuden ratkaisuja’) sovelletaan Haaga-Heliassa liikuntaohjaaja-koulutuksen opiskelijoiden kohdalla tarvittaessa. Lainsäädännön tarkoituksena on parantaa esimerkiksi asiakas- ja potilasturvallisuutta. Lainsäädäntö koskee mm. opiskelijaksiottoa, opinto-oikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetestausta. SORA-lainsäädännön käytöstä Haaga-Heliassa voit lukea päihdeohjelmasta.

Ehyt ry ja KUPLA-hanke
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tekee nimensä mukaisesti alkoholiin, tupakkaan huumeisiin sekä pelaamiseen keskittyvää päihdetyötä. Erityisesti opiskelijoiden päihdeongelmiin Ehyt keskittyi KUPLA-hankkeessa (2018-2020), joka tehtiin yhdessä Nyyti ry:n kanssa. Lisäksi Ehyt ry tarjoaa esimerkiksi tukea erilaisiin riippuvuuksiin.

● Ehkäisy- ja seksuaalineuvonta

Opiskelijoiden ehkäisy- ja seksuaalineuvonnasta vastaa ensisijaisesti opiskeluterveydenhuolto, eli YTHS. YTHS:n palveluista voit lukea lisää täältä.

Opiskelijoilla on myös oikeus käyttää alueen terveydenhuollon palveluita. Niiden yhteystiedot löydät ylempää kohdasta Helsinki ja hyvinvointialueet

● Mistä apua kriisitilanteessa

Kriisitilanteessa pystyt ottamaan yhteyttä oman alueen terveysasemaan tai lähipäivystykseen, tai soittamaan 112. Alla on listattu kriisitilanteissa auttavia tahoja:

 • MIELI ry:n Kriisipuhelin 09 2525 0111 (Päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti.)
 • Helsingin kaupungin kriisipäivystyspuhelin  (09) 3104 4222 (Päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä. Kriisipäivystyksen työntekijät tulevat tarvittaessa onnettomuuspaikalle.)
● Liikunta

Lue Zone-liikuntapalveluista täältä.

● Hyvinvoinnin vuosi

Lue Hyvinvoinnin vuodesta täältä.

Opiskelijan arki

Asuminen

● Asumisen tuet

Opiskelijat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin. Asumistukea myönnetään samoilla ehdoilla opiskelijoille kuin kaikille muillekin. Opiskelu ei siis sinänsä vaikuta tuen saamiseen, mutta opintoraha lasketaan tuloksi. Opintolaina tai opintotuen vanhenpainkorotus ei kuitenkaan vaikuta asumistuen määräytymiseen.

Asumistuki maksetaan ruokakuntakohtaisena. Ruokakunnan muodostaa kaksi tai useampi henkilö, jotka asuvat samassa asunnossa ja joilla on yhteinen vuokrasopimus. Avo- ja avioparit sekä lähisukulaiset muodostavat ruokakunnan, vuokrasopimuksista riippumatta.

Jos siis asut kaverin kanssa kimppakämpässä, kannattaa asuntoa vuokratessa pitää huolta, että teette erilliset vuokrasopimukset, ja niissä tai vuokrasopimuksen liitteissä on maininta, että vuokraat asunnon osaa ja et ole vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Hakemusta tehdessäsi selvitä siis asumisolosuhteesi, eli asunto kimppakämpässä vai avoliitossa, sillä Kela olettaa yhdessä asuvien ihmisten olevan lähtökohtaisesti avoliitossa. Tämä pätee myös tilanteissa, joissa sinulla on alivuokrasopimus.

Lisätietoa:

● Hoas

Hoas, eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, tarjoaa kohtuuhintaista asumista opiskelijoille pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Hakeaksesi asuntoa sinun tulee olla päätoiminen opiskelija, ja opiskelun tulee johtaa tutkintoon sekä olla opintotukeen oikeuttavaa. Hoas tarjoaa sekä yksiöitä, soluja että perheasuntoja. Asunnon vuokraan vaikuttaa esimerkiksi sijainti ja asunnon kunto. Lisää tietoa asunnon hakemisesta ja Hoasilla asumisesta täältä.

Porvoo
Porvoon opiskelija-asunnot tarjoaa edullista asumista Porvoon opiskelijoille. Lue lisää ja hae asuntoa täältä.

Vierumäki
Vierumäellä opiskelevien on mahdollista hakea asuntoa kampuksen opiskelija-asuntolasta. Lisätietoa asunnoista ja hakemisesta täältä.

Vinkkilista yksityisille markkinoille
Vinkkejä vuokra-asunnon hankkimiseen voit lukea esimerkiksi Nuorisoasuntoliiton Asumisen ABC -oppaasta. Oppaasta löydät vinkkejä esimerkiski siihen, mistä asuntoa kannattaa etsiä sekä muuttajan muistilistan!

Toimeentulo

● Kelan opiskelijan pikaopas

Kelan opiskelijan pikaoppaan tuista voit lukea täältä!

● Opintotuki

Voit saada opintotukea jos opiskelet päätoimisesti tutkintokoulutuksessa, opintosi edistyvät ja sinulla on taloudellisen tuen tarve. Opintotuen tarkoitus onkin turavata toimeentuloasi opintojen aikana.

Opintotuki koostuu opintorahasta (johon lisätään tarvittaessa huoltajakorotus ja oppimateriaalilisä) ja opintolainasta. Joissain tapauksissa, esim. ulkomailla opiskellessasi, voit saada myös opintotuen asumislisää. Opintotukeen vaikuttaa myös omat tulosi, joten muista seurata niitä tarkkaan! Kelan sivuilta löydät kootusti tietoa opintotuesta ja pääset kirjautumaan myös sähköiseen asiointiin.

● Toimeentulotuki

Voit joissain tilanteessa olla oikeutettu toimeentulotukeen, jos et esimerkiksi saa opintotukea. Lisää toimeentulotuen myöntämisestä voit lukea Kelan sivuilta. Voit aina myös olla yhteydessä Kelaan, jos toimeentuloon liittyvät asiat mietityttävät!

● Tuet sairastumisen aikana

Jos sairastut opintojen aikana eikä opintosi edisty, voit olla opintotuen sijaan oikeutettu muihin tukiin. Sairastumisen aikaisista tuista voit lukea Kelan pikaoppaasta.

● Tuet vaihtojakson aikana

Voit saada opintotukea myös tilanteessa, jossa suoritat opintoja tai työharjoittelun ulkomailla ja ne sisältyvät tutkintoosi. Ulkomailla opiskellessa saat myös opintotuen asumislisää, joka on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta 210€ kuukaudessa. Ulkomailla suoritettaviin opintoihin saat myös korkeamman opintolainan, joka on 800€ kuukaudessa. Lisää ulkomailla opiskelun aikaisista tuista voit lukea Kelan sivuilta ja voit aina myös olla yhteydessä Kelaan!

● Opiskelu muilla tuilla

Voit myös hakea esimerkiksi aikuiskoulutustukea, jos täytät sen vaatimukset. Aikuiskoulutustuen myöntää Työllisyysrahasto. Lue lisää täältä.

● Työn ja opiskelun yhdistäminen

Ura- ja rekrypalvelut
Iso osa opiskelijoista kattaa elämisen kulujaan työskentelemällä opintojen ohella. Osaa työkokemusta voi myös hyväksilukea osaksi tutkintoa. (linkitys AHOT ja opinnollistaminen) Haaga-Heliassa opiskellessa sinulla on käytössä myös ura- ja rekrypalvelut, jotka auttavat opiskelijoita kaikissa työelämään liittyvissä aiheissa. Lue lisää ura- ja rekrypalveluiden toiminnasta Pepistä.

● Ateriatuki (Pivo)
Kela tukee myös opiskelijaruokailua. Voit saada opiskelijahintaisia aterioita opiskelijaravintoloista. Määrä on rajoitettu yhteen ateriaan päivässä. Ateriatuetun ruoan saat esimerkiksi Helgan jäsentunnisteella tai Kelan ateriatukikortilla.
● Opiskelijatunniste

Lue lisää täältä

● Ongelmia rahan kanssa

Apua rahaongelmiin ja esimerkiksi pienen lainan kodinkoneen hankintaan voit saada Takuusäätiöstä. Takuusäätiö on sosiaalialan järjestö, jonka tarkoituksena on auttaa järjestelemään arjen raha-asioita ja auttaa velkatilanteissa. Lue lisää Takuusäätiön toiminnasta ja palveluista Takuusäätiön verkkosivuilta.

Perheelliset opiskelijat

Opiskelu sivutoimisena on mahdollista myös vanhempainvapaan aikana ilman, että se vaikuttaa äitiys- tai isyyspäivärahaan. Saat myös opintotukeen huoltajakorotuksen. Perheellisen opiskelijan etuuksista voit lukea Suomi.fi palvelusta tai Väestöliiton, SYL:n ja SAMOKin perheellisen opiskelijan oppaasta.

Liikkuminen

● HSL

Helsingin seudulla julkisen liikenteen järjestää Helsingin seudun liikenne. Voit saada kausilipusta 40 % alennuksen, jos opiskelet päätoimisesti ja asut alueella vakituisesti. Lisää opiskelijahintaisesta lipusta ja sen käyttöönotosta voit lukea täältä.

● LSL

Vierumäen alueen liikennöinnistä vastaa Lahden seudun liikenne. LSL myöntää 30% suuruisen alennuksen arvo- ja kausilippuihin, jos opiskelu on päätoimista. Lisätietoa opiskelijan matkakortista voit lukea LSL:n nettisivuilta.

● Porvoon liikenne

Porvoon liikenteestä vastaa tällä hetkellä Koiviston auto. Opiskelija-alennusta ei vielä ole saatavilla Porvoon sisäiseen liikenteeseen. Porvoon liikenteen aikataulut ja tiedot lipuista voit tarkistaa täältä.

Turvallinen opiskeluympäristö

Turvallisuus kampuksilla

Turvallisuus kampuksilla on meidän kaikkien yhteinen asia. Ohjeita turvallisuuteen löytyy turva-oppaasta, jonka painetun version saa kampuksilta ja sähköisenä se löytyy Pepistä. Pepistä löytyy myös mm. kampusten turvallisuussuunnitelmat

Saavutettavuus ja esteettömyys

Saavutettavuutta ja esteettömyyttä käsitellään Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa ja se tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn perusteella. Suunnitelman löydät täältä.

Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tehtävänä on varmistaa, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat. Suunnitelmaa tarkastellaan ja päivitetään aina parin vuoden välein, jotta se palvelisi paremmin korkeakoulun, henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeita. Suunnitelma pohjautuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn. Suunnitelman ja lisää tietoa siitä löydät täältä.

Häirintäyhdyshenkilötoiminta

“Kaikki ihmiset syntyvät tasa-arvoisina, ja jokaiselle kuuluvat samat luovuttamattomat perusoikeudet. Korkeakoulutus on tasa-arvoisesti kaikkien saavutettavissa riippumatta iästä, etnisestä tai kansallisesta
taustasta, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, varallisuudesta, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Helga vastustaa kaikkea syrjintää ja työskentelee aktiivisesti sen poistamiseksi korkeakouluyhteisöstä sekä noudattaa tapahtumissaan turvallisen tilan periaatteita. Helga edistää toiminnassaan antirasismia ja intersektionaalista feminismiä.”

-Helgan poliittinen ohjelma

Hyvinvointi ja turvallinen ympäristö vaarantuvat, jos koulussa ilmenee epäasiallista kohtelua kuten häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä. Jokaisella meistä on velvollisuus omalla toiminnallaan edistää hyvää työskentelyilmapiiriä ja vastuullista käyttäytymistä.

Epäasialliseen kohteluun saattaa syyllistyä ja sen kohteena saattaa olla kuka tahansa yhteisön jäsen.

Mikä on häirintää?

Häirintä voi olla säännöllistä tai epäsäännöllistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä. Häirintää on esimerkiksi toistuva uhkailu, pelottelu, ilkeät ja vihjailevat viestit, väheksyvät ja pilkkaavat puheet, työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja/tai vaikeuttaminen. Häirintä on myös maineen tai aseman epäilemistä, työyhteisöstä eristämistä sekä seksuaalista häirintää.

Oletko sinä kokenut epätasa-arvoista kohtelua Haaga-Heliassa? Ota yhteyttä meihin Asiantuntija-apu-lomakkeen kautta täältä. Asiantuntija-apu-lomakkeesta vastaavat Helgan häirintäyhdyshenkilöt. Lisää asiantuntija-avusta voit lukea täältä.

Ottamalla yhteyttä varmistat, että tapaukset tulevat tietoon ja niihin voidaan puuttua.

Yhteisöllisyys

Yhdistykset →

Kerhot →

Tapahtumat →

Haluan vaikuttaa →

Haluan vaikuttaa

Haaga-Heliassa

Palautteenanto ja kyselyt
Tehokas keino vaikuttaa opiskelijan arkeen on antaa opintopalautetta sekä vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Tulokset raportoidaan erinäisille tahoille ja niiden pohjalta tehdään aina toimenpiteitä. Voit lukea lisää kyselyistä ja niiden tuloksista Laatuportaalista.

Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet
Opiskelijalla on useita eri mahdollisuuksia päästä keskustelemaan Haaga-Helian johdon kanssa, ja näin vaikuttaa esimerkiksi opetukseen ja käytännön järjestelyihin. Lisää eri keskustelufoorumeista voit lukea täältä.

Vastuullisuus Haaga-Heliassa
Haaga-Helia on sitoutunut vastuullisuuden huomioimiseen sekä opintosuunnitelmissa että TKI-toiminnassaan. Haaga-Helia on allekirjoittanut Principles for Responsible Management Education -julistuksen (PREM) sekä FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen. Lue lisää vastuullisuudesta Haaga-Heliassa täältä.

Kunnallinen vaikuttaminen

Kuntiin vaikutetaan yhdessä
Kuntiin vaikutetaan yhdessä World Student Capital ry:n kanssa, jonka jäsen Helga on. World Student Capital -verkosto perustettiin vuonna 2010 yhdessä pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien kanssa. Vuonna 2018 World Student Capitalista tuli yhdistys. Verkkosivuille pääset täältä.

WSC ry
World Student Capital ry

Helsinki
Helsingin asioihin voit vaikuttaa monella eri tavalla ja monessa eri paikassa. Voit esimerkiksi antaa sähköistä palautetta, äänestää osallistavassa budjetoinnissa ideaa tai tehdä kuntalaisaloitteen. Lue lisää eri vaikutusmahdollisuuksista Helsingin kaupungin sivuilta.

Porvoo
Porvoon asioihin voit vaikuttaa esimerkiksi antamalla palautetta tai tekemällä kuntalaisaloitteen. Voit aina myös olla yhteydessä asiaa valmisteleviin virkamiehiin. Lue lisää Porvoon kaupungin sivuilta.

Vierumäki/Heinola
Heinolassa voit vaikuttaa ja kysyä asioita kaupungin palautepalvelussa. Myös Heinolassa voit tehdä kuntalaisaloitteen.

Valtakunnallinen vaikuttaminen

Vaalit

 • Eduskuntavaalit
 • Europarlamenttivaalit
 • Presidentinvaalit

Kansalaisaloite
Jos olet äänioikeutettu Suomen kansalainen, voit tehdä kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteen tavoitteena on joko tehdä uusi laki, tai muuttaa tai kumota jo olemassa oleva laki. Kansalaisaloitteen voit tehdä täällä.

SAMOK & OLL
Suomen opiskelijakuntien liittoon kuuluu 23 opiskelijakuntaa, ja SAMOKin tavoite on tehdä ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvontaa. SAMOKin korkeinta päätäntävaltaa käyttävä elin on liittokokous, jossa kaikki opiskelijakunnat ovat edustettuina. Liittokokouksessa päätetään muun muassa toiminnan suuntaviivoista ja liiton taloudesta. Lisää SAMOKin toiminnasta voit lukea SAMOKin nettisivuilta.

OLL eli Opiskelijoiden Liikuntaliitto edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä teemoja. Sen jäseniä ovat 20 opiskelija- ja ylioppilaskuntaa, 2 muuta opiskelijajärjestöä sekä 6 yhteistoimintajäsentä. OLL:n korkeinta päätäntävaltaa käyttää myös liittokokous, jossa jäsenjärjestöillä on edustus. Lisää OLL:n toiminnasta voit lukea OLL:n nettisivuilta.

Täytä lomake!

Asiantuntija-apu–lomakkeen voi täyttää matalalla kynnyksellä, eikä se velvoita opiskelijaa
muihin toimenpiteisiin.