Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Häirintä

Hyvinvointi ja turvallinen ympäristö vaarantuvat, jos koulussa ilmenee epäasiallista kohtelua kuten häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä. Jokaisella meistä on velvollisuus omalla toiminnallaan edistää hyvää työskentelyilmapiiriä ja vastuullista käyttäytymistä. Epäasialliseen kohteluun saattaa syyllistyä ja sen kohteena saattaa olla kuka tahansa yhteisön jäsen.

Kaikki ihmiset syntyvät tasa-arvoisina, ja jokaiselle kuuluvat samat luovuttamattomat perusoikeudet.
Korkeakoulutus on tasa-arvoisesti kaikkien saavutettavissa riippumatta iästä, etnisestä tai kansallisesta
taustasta, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, varallisuudesta,
terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä
tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Helga vastustaa kaikkea syrjintää ja työskentelee aktiivisesti sen poistamiseksi korkeakouluyhteisöstä sekä
noudattaa tapahtumissaan turvallisen tilan periaatteita. Helga edistää toiminnassaan antirasismia ja
intersektionaalista feminismiä.

-Helgan poliittinen ohjelma

Mikä on häirintää?

Häirintä voi olla säännöllistä tai epäsäännöllistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä. Häirintää on esimerkiksi toistuva uhkailu, pelottelu, ilkeät ja vihjailevat viestit, väheksyvät ja pilkkaavat puheet, työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja/tai vaikeuttaminen. Häirintä on myös maineen tai aseman epäilemistä, työyhteisöstä eristämistä sekä seksuaalista häirintää.

Oletko sinä kokenut epätasa-arvoista kohtelua Haaga-Heliassa?

Kerro meille ottamalla yhteyttä Helgan Asiantuntija Apu -lomakkeen kautta. Syrjintä- ja häirintätapauksissa voit myös ottaa yhteyttä Helgan häirintäyhdyshenkilöön (hairintayhdyshenkilo@helga.fi), mutta nopeiten saat ottamalla yhteyttä lomakkeen kautta.

Ottamalla yhteyttä varmistat, että tapaukset tulevat tietoon ja niihin voidaan puuttua.

Lue lisää Asiantuntija Apu -lomakkeesta täältä