Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Vertaistutor

Vertaistutor tutustuttaa uudet tutkinto-opiskelijat Haaga-Heliaan ja oman koulutusohjelman toimintatapoihin. Jokaiselle aloittavalle opiskelijaryhmälle nimetään omat ryhmäkohtaiset tutorit, joihin opiskelijat voivat olla yhteydessä koko lukuvuoden ajan.
Tutorin tehtävä on tukea opiskelijan integroitumista Haaga-Helialaiseen opiskelijayhteisöön, edesauttaa ryhmäytymisprosessia, tukea opinnoissa ja ohjata opiskelijaa korkeakoulun palveluiden piiriin. Uusi opiskelija voi kääntyä vertaistutoreiden puoleen kaikissa kouluun ja opiskeluun liittyvissä asioissa.

Monimuoto-ohjelmien tutorointia kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä aktiiviset monimuoto-opiskelijoiden vertaistutorit toimivat Liiketalouden koulutusohjelman monimuoto-toteutuksessa, mutta voit hakea tutoriksi, vaikkei omassa ohjelmassasi vielä aktiivisesti tutoroitaisi. Lisätietoja antaa opiskelijakunta Helgan asiantuntija (ohjaus@helga.fi). 

Vertaistutoroinnista voi ansaita 3-5 op.

Minustako vertaistutor?

Vertaistutorit valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Vertailukriteereinä käytetään ryhmätyötaitoja, aktiivisuutta, hallintakykyä, vakuuttavuutta, joustavuutta, argumentointitaitoa sekä esiintymistaitoja. Jos hakijoita on enemmän kuin tutoreiden tarve on, valinta voidaan perustaa myös tutortiimin keskinäiseen ryhmädynamiikkaan.

Tutorin tehtävät ja velvollisuudet

Tutor osallistuu koulutuksiin tai suorittaa ne muulla erikseen sovitulla tavalla ennen tutorkauden alkua.

Tutorin tehtäviä ja oikeuksia ovat:

 • uusien opiskelijoiden tutustuttaminen korkeakouluun, opiskelijakuntaan sekä opintojen kulkuun orientaatioviikon sekä koko lukuvuoden ajan
 • toimiminen tutorina määrätylle opiskelijaryhmälle koko lukuvuoden ajan
 • uusien opiskelijoiden tukihenkilönä toimiminen sekä vertaisohjaus
 • uusien tutoreiden rekrytointi
 • Helgan tapahtumien järjestelyihin osallistuminen

Tutorin velvollisuuksiin kuuluu:

 • Helgan ja opiskelijoiden luottamuksellisten asioiden salassapito
 • moitteeton käytös Helgan tapahtumissa ja tilaisuuksissa
 • toimia Helgan hallituksen tutorvastaavan sekä koulutusohjelman vastuututorin antamien ohjeistuksien mukaisesti

Opintopisteiden myöntämisperusteet

Tutortoiminnasta myönnettävät kolme tai viisi opintopistettä koostuvat yhteensä 81 tunnin tutortehtävistä. Tutor kirjaa tehtävänsä tutorpassiin ja pyytää vastuututoria kuittaamaan merkinnät välittömästi. Tutorpassi on pidettävä ajan tasalla lukuvuoden aikana.

Tutortehtäviä ovat esimerkiksi:

 • osallistuminen tutorkoulutuksiin (noin 30 h)
 • vertaisohjaus orientaatioviikolla (ja pick-upissa) (noin 8-30 h)
 • vertaisohjaus fuksiaisten aikana ja fuksiaisten järjestelyihin osallistuminen (n.  6-12 h)
 • vertaisohjaus lukuvuoden kuluessa
 • Helgan tapahtumien markkinointi ja esim. lipunmyynti

Tutorkauden lopussa tutor kirjoittaa raportin toiminnastaan. Tutorraportti ja tutorpassi toimitetaan oman koulutusohjelman / toimipisteen vastuututorille opintopisteiden myöntämistä varten. Tutorille kirjoitetaan myös todistus toiminnasta.