Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Haaga-Helian läsnäolouudistus tulee palauttaa valmisteluun

Alla olevat asiat on viety tiedoksi Haaga-Helian opetuksesta vastaavalle vara-rehtorille. He vakuuttivat, että haluavat edelleen pysyä opiskelijalähtöisinä ja tulevatkin päivittämään tiedotusta asiasta. Uudistus viedään läpi opiskelijalähtöisesti ja sen ajan tullaan käymään jatkuvaa dialogia Opiskelijakunta Helgan kanssa.


Haaga-Helian opiskelijakunta Helga ei kannata uudistusta, jossa läsnäolosta ja aktiivisuudesta tulisi opintojaksojen arvioinnin edellytys. Helga ymmärtää uudistuksen tavoitteet tukea ryhmäytymistä, lisätä hyvinvointia ja parantaa opiskeluvalmiuksia ja työelämätaitoja. Näemme kuitenkin, että näitä tavoitteita voidaan edistää monipuolisemmin keinoin ja pelkästään läsnäolon ja aktiivisuuden lisääminen ei tule vastaamaan kaikkiin haasteisiin. Uudistus on myös tullut nopealla aikataululla ja yllätyksenä monelle, emmekä koe että opiskelijoita on osallistettu tarpeeksi uudistuksessa. Opiskelijakunta Helga on kerännyt sisäisesti, opiskelijoilta, tutoreilta, opiskelijayhdistyksiltä että IDS Helgan kautta palautetta ja huomioita uudistukseen liittyen, joita tuomme tässä esille. 

Uudistuksessa esitetty 75 % läsnäolovaatimus koskee kaikkia lähi-, online- ja blended-toteutuksia, myös Master-opinnoissa. 25 % poissaoloon tulee opiskelijan sisällyttää sairastelut ja muut sinänsä hyväksyttävät syyt, ja yli 50 prosentin poissaolo johtaa opintojaksolta hylkäämiseen. Myös uudistuksessa mainittu kehotus opintojen suunnittelusta etukäteen jos tiedät olevasi poissa on hyvin syrjivä. Esimerkiksi sairauspoissaoloihin ei voi valmistautua etukäteen ja uudistus ei ota huomioon muun muassa neurokirjoon kuuluvia, joille voi tulla yllättäviä poissaoloja. Uudistus voi nykyisellään myös pakottaa opiskelijat tulemaan sairaana opintojaksoille, mikä taas voi johtaa useamman opiskelijan tai henkilökunnan sairastumiseen ja pitkällä ajalla vaikuttaa useamman yhteisöön kuuluvan opiskelu- ja työkykyyn. Samalla Haaga-Helia voi ajaa eteenpäin haitallista ja epäinhimillistä työetiikkaa, jossa työskennellään myös vaikka oltaisiin kipeänä.

Opinnoissa pärjäämisen lisäksi uudistus voi vaikuttaa opiskelijoiden toimeentuloon. Jos opiskelija joutuu olemaan kaksi viikkoa poissa opinnoista, voi se johtaa joillakin opintojaksoilla hylkäykseen uudistuksessa esitetyillä läsnäoloprosenteilla. Hylkäys taas johtaa opintopisteiden menetykseen, mikä taas tarkoittaa, että opiskelija voi joutua odottamaan uutta mahdollisuutta opintojaksoille pääsemisessä, ja että Kela tulee perimään takaisin opintotukea, jos opiskelija ei pysty täyttämään opintotukea vastaavaa opintopistemäärää. 

Uudistus vaikuttaa myös siihen, kuinka opiskelijat pystyvät työskentelemään opintojen aikana. Tullakseen toimeen moni opiskelija joutuu tekemään opintojen ohella töitä. Tähän painostaa tulevaisuudessa entisestään Suomen hallituksen nyt kevään kehysriihessä tekemä päätös opiskelijoiden siirtämisestä yleisestä asumistuesta takaisin opintotuen asumislisän piiriin. Töiden ja opintojen tasapainottaminen ei ole helppoa, eikä läsnäolouudistus helpota asiaa vaan lisää entisestään paineita opiskelijoille toimeentulemisesta ja opinnoissa pärjäämisestä. Tämä näkyy etenkin Haaga-Helian kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla, joiden opinnoissa suoriutuminen ja taloudellinen tilanne voi vaarantua sekä johtaa pidempään opiskeluaikaan. Esimerkiksi EU/ETA-maista saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden tulee työskennellä minimissään 10 tuntia viikossa saadakseen valtion taloudellisen tuen.Tämän lisäksi saadakseen Haaga-Helian stipendin, jolla katetaan 20 % lukuvuosimaksuista, edellyttää opiskelijaa suorittamaan tietyn määrän opintopisteitä vuodessa. EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion taloudelliseen tukeen, joten heidän on työskenneltävä rahoittaakseen opiskeluaikansa Suomessa. 

Opiskelijakunta Helga näkee, että yhteisöllisyys toteutuu ja yhteisöä luodaan etenkin opintojen ensimmäisenä vuonna, ja näemme läsnäolon mahdollisesti vaikuttavan parhaiten nimenomaan ensimmäisen vuoden päiväopiskelijoiden yhteisöllisyyteen. Haaga-Helia on hyvin työelämälähtöinen korkeakoulu mikä näkyy myös esimerkiksi korkeakoulun strategiassa ja ulospäin. Helga näkee, että uudistuksen myötä tämä brändi tulisi kärsimään. Monet opiskelijat ovat myös valinneet hakea Haaga-Heliaan opiskelemaan opintojen joustavuuden vuoksi, minkä takia uudistusta ovat opiskelijat ja opiskelemaan nyt hakeneet pitäneetkin suurena pettymyksenä. Haaga-Helia on saanut myös arvostusta siitä, että opiskelijat hankkivat verkostoja ja siirtyvät työelämään jo opintojen aikana. Tämän mahdollistaminen jatkossakin on tärkeää. 

Kiitämme Haaga-Heliaa siitä, että korkeakoulu on ymmärtänyt läsnäolouudistuksesta tapahtuneen viestinnän olleen heikosti valmisteltua ja reagoineet asiaan esimerkiksi huomioiden uudistuksessa entistä paremmin kroonisesti sairastavat opiskelijat sekä monimuoto- ja master-opiskelijat. 

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga esittää kuitenkin, että läsnäolouudistus palautetaan takaisin valmisteluun ja sen valmisteluprosessiin osallistetaan opiskelijoita, Haaga-Heliassa toimivia opiskelijayhdistyksiä ja opiskelijakuntaa läpi valmistelun. Näemme, että opiskelijoiden ääni tulee kuulua opiskelijoihin vaikuttavissa prosesseissa. Läsnäolon ulottumista kaikille opiskelijoille on syytä tarkastella sekä läsnäoloprosentteja on viilattava, etenkin hylkäykseen johtavaa 50 %. Läsnäolouudistuksen siirtymäaikaa tulisi myös tarkastella, jotta opiskelijoilla on mahdollista tarvittaessa valmistautua muutoksiin. Kannustamme myös palkitsevaan järjestelyyn, jossa läsnäolosta ja aktiivisuudesta voisi mieluummin saada korotuksen opintojaksoarvosanaan, kuitenkin muistaen opiskelijoiden moninaisuus ja mahdollisuus kiitettävään suoritukseen myös vaihtoehtoisella läsnäololla.

Opiskelijakunta Helga on myös valmis tarjoamaan monipuolisia ratkaisuja uudistuksessa mainittuihin tavoitteisiin, eli ryhmäytymisen tukemiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen ja opiskeluvalmiuksien ja työelämätaitojen parantamiseen.


Uudistuksen viilaamista jatketaan, minkä takia teidän palaute on äärimmäisen tärkeää koululle ja meille opiskelijakuntana. Haluamme painottaa, että olette palautteillanne jo nyt onnistuneet saamaan vastauksia koululta meitä kaikkia opiskelijoita huolettavaan asiaan. He eivät halua vaarantaa opiskelijoiden hyvinvointia tai toimeentuloa, joten uudistusta tullaan seuraamaan tarkasti ja tapaamme syksyllä asian suhteen uudestaan. Sitä tullaan kehittämään ja parantamaan palvelemaan opiskelijoita. Tiedotteeseen on tulossa lisää osioita ”usein kysytyt kysymykset” osion alle, jotka tulevat vastaamaan huoliin joita me olemme esittäneet.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helgan puolesta,
Ilona Hirvonen
ilona.hirvonen@helga.fi

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit